"ילקוט הספרים" בצבא ארצות־הברית ובצה"ל

סא"ל (מיל') ד"ר דותן דרוק, יועץ תו"ל בקתדרה ללימודי צבא במכללות הצבאיות03.03.2021

ככל שצה"ל מגביר את ההיבט הבין־זרועי של בניין הכוח והפעלתו, יש לפעול להגברת ההיכרות של המשרתים עם ההוראות המקצועיות. מסע בעקבות "ילקוט הספרים" בצבא ארצות־הברית ובצה"ל

ביוני 2020 פרסם צבא ארצות־הברית את "ילקוט הספרים" שלו.1 בפרסום המכונה "Doctrine Smart Book" מובא פירוט של מסמכי התורה הצבאית של הצבא האמריקני (ARMY) שהיו תקפים באותה העת. הפרסום הוא חלק ממהלך רחב יותר של עדכון תורת הלחימה של הצבא, והטמעתה ביחידות ובגופים הרלוונטיים. כך, ניתן למצוא הודעות מטעם גופי הצבא השונים המפורסמות ברשתות החברתיות, נוסף על האתרים הרשמיים ברשת האזרחית ובמערכת הצבאית.

ההודעה בפייסבוק על פרסום הספר

ההודעה בפייסבוק על פרסום הספר

בעבר, גם אם היו פרסומים מסוג זה, הם לא קיבלו תהודה משמעותית והקורא היה נדרש לחפש את הפרסומים הללו, לעיתים ללא הבנת המבנה וההיררכיה, באתרים שפרסמו את מסמכי היסוד הצבאיים. לצד פרסום הספר אורגן מחדש האתר2 ובו נמצאים הפרסומים וכלל הפרסומים ששינו את מעמדם, כמו לוחמה בשטח הררי ששונה ממדריך שדה (FM - Field Manuel) למסמך טכניקה (ATP - Army Technique Publication) והוצב במקום המתאים באתר.

כריכת "ילקוט הספרים" של צבא ארצות־הברית, יוני 2020

כריכת "ילקוט הספרים" של צבא ארצות־הברית, יוני 2020

"ילקוט הספרים" כולל שלושה חלקים, ובכך מארגן לטובת הקוראים את מסמכי היסוד הצבאיים עם הסבר קצר על תוכנם. בחלק הראשון מוצגים מרשמים המתארים את ההיררכיה של מסמכי היסוד הצבאיים של הצבא. המסמכים הבסיסיים כוללים שני פרסומים: 3ADP-1 המפרט את האופן שבו הצבא מאורגן ופועל, ו־ADP-3 המפרט את העקרונות לתכנון מבצעים ולניהולם. הפרסומים הבאים מפרטים את התחומים העיקריים שבהם עוסק הצבא, כמו: אימונים, פו"ש, מבצעים מיוחדים, מבצעי ייצוב וכדומה. הפרסומים המצויים מתחת לפרסומי ה־ADP הם מדריכי השדה (FM) ובהם מפורטות שיטות הפעולה, הטקטיקה ונהלים שונים כמו: צוות הקרב החטיבתי, הצבא במבצעים רב־לאומיים, סיור וכדומה. במדרג הנמוך ביותר במסמכי היסוד הצבאיים מצויות הטכניקות (ATP) שכוללות הן טכניקות לחימה והן טכניקות להפעלת כוחות ואמצעים שונים. המדרג הנמוך שעוסק בטכניקות כולל ספרים שבעבר נחשבו מדריכי שדה, ובצה"ל נחשבים כתורה תחומית ולא כטכניקות קרביות, כמו: לוחמה בשטח הררי, לוחמת בשטח מדברי, לוחמת ג'ונגלים (בצה"ל מוגדר כלוחמה בשטח סבוך).

ההיררכיה של מסמכי היסוד הצבאיים בצבא ארצות־הברית

ההיררכיה של מסמכי היסוד הצבאיים בצבא ארצות־הברית

לאחר הצגת ההיררכיה של מסמכי היסוד הצבאיים, מפרט החלק השני של הספר את העיקרים של פרסומי התורה הצבאית העיקרית - פרסומי ה־ADP וה־FM. לכל פרסום הוקדש עמוד, ובכך מתאפשר לקורא להבין מה מכיל כל פרסום ולגשת אליו אם הוא מתאים לעניין שחיפש. בעמוד המפרט כל פרסום פורטו למעשה ראשי הפרקים העיקריים של הפרסום המקורי, ולעיתים גם נושאים אחרים. עיון בעמוד זה לא יגרום לקורא להבין את התורה המסוימת אלא רק להציץ בתוכנה. בכך הספר לא מקצר את התורה הצבאית, אלא מקל את ההבנה של התוכן שניתן למצוא בפרסום תורתי מסוים.

"תעודת זהות" לפרסום תורה צבאית ב"ילקוט הספרים"

"תעודת זהות" לפרסום תורה צבאית ב"ילקוט הספרים"

החלק השלישי מכיל שלושה עמודים ובהם נושאים נוספים שהוחלט לנסות ולהגביר את המודעות אליהם בכך שנוספו כנספח. בחלק זה מוצגות הפעולות העיקריות וההישגים המבצעיים בלחימה, תהליך קבלת ההחלטות ויחסי פיקוד וסיוע במבצעים.

 

ילקוט הספרים בצה"ל - המקרה של המפקדה הכללית

בינואר 2021 פרסמה חטיבת תוה"ד בצה"ל הוראה מקצועית בשם "ילקוט הספרים - תוקף מסמכי היסוד בצה"ל".4 ילקוט הספרים המטכ"לי5 פורסם, לפי כותביו, כדי לענות על שלוש דרישות בסיסיות: ליצור שפה מטכ"לית משותפת, לסייע בתהליך ניהול המידע ולערוך בקרה ומעקב אחר המסמכים והמחויבות הנגזרת מהן.

ליבו של המסמך הוא הצגת מסמכי היסוד הצבאיים התורתיים והתפיסתיים שפורסמו על־ידי חטיבת תוה"ד. אליהם נוספו רשימות של פרסומים שאינם מחייבים, כמו: זרקורי תו"ל,6 תצפיות,7 פרסומי מרכז דדו8 ופרסומי המחלקה להיסטוריה שאינם מובאים בהוראה זאת והקורא מופנה לעיין בהם בקטלוג9 המיוחד שפרסמה המחלקה (בו מפורטים כלל מחקרי המחלקה עד שנת 2020). אחת התרומות המובהקות של הפרסום היא בכך שבפני הקורא מוצגת היררכיית מסמכי היסוד הצבאיים בצה"ל, המפורסמים על־ידי תוה"ד. רובם המכריע של ממלאי התפקידים בצה"ל לא יעיינו בפרסום10 המסביר נושא זה, מלבד אלה שגיבושן של תפיסות ותורות צבאיות ופרסומן הוא מקצועם העיקרי.

היררכיית מסמכי היסוד הצבאיים בצה"ל

היררכיית מסמכי היסוד הצבאיים בצה"ל

ילקוט הספרים בצה"ל - המקרה של זרוע היבשה

בינואר 2021 פרסמה מחלקת מת"ת בזרוע היבשה הוראה מקצועית בשם "ילקוט הספרים - ההוראות המקצועיות המחייבות את כוחות היבשה".11 בדומה להוראה שפרסמה תוה"ד, גם זרוע היבשה שמה לה למטרה לפרט את ההוראות המקצועיות הכוללות תורות צבאיות, טכניקות קרביות, תרגולות ונהלים המפורסמים על־ידי הסמכות המקצועיות הקשורות לבניין ולהפעלת הכוח ללוחמת היבשה. בפני הקורא הוצגו ההגדרות של סוגי ההוראות המקצועיות, כדי לוודא את קיומה של שפה משותפת בנוגע לסוגים השונים וכן את הסמכויות המקצועיות האמונות על פרסומן. ההגדרות השונות נסמכות על פק"א זרוע היבשה והחילות המקצועיים (תחת פיקוד זרוע היבשה ומחוצה לה, כמו אגף המודיעין בנוגע לפרסום הוראות מקצועיות בנושא מודיעין ללוחמת היבשה) ועל עקד "מסמכי היסוד הצבאיים בזרוע היבשה".12 "ילקוט הספרים" של זרוע היבשה מפרט את הוראת תוה"ד בנושא שפורסמה באותה העת. מלבד התרומה הברורה של הצגת ההוראות המקצועיות העדכניות הקשורות ללוחמת היבשה, "הילקוט" מפרט את דרג המפקדים הנדרש להחזיק בו ממפקד הכיתה ועד למפקד הגיס. בעבר נעשו ניסיונות לפרסם "מורה נבוכים" מסוג זה, והוראה זאת היא אכן יישום מוצלח של המטרה. בהוראה קודמת של זרוע היבשה בנושא נכללו גם פרסומי המפקדה הכללית מטעם תוה"ד, ונעשה ניסיון להגדיר את ממלאי התפקיד העיקריים (מפקדים מרמת מ"פ ועד מפקד גיס) הנדרשים להכיר ולהחזיק בהם. בהוראה החדשה לא נעשה ניסיון כזה, ויש הפניה לילקוט הספרים של תוה"ד.

תרומה נוספת היא הפירוט של "טכניקות מותאמות חזית"13 לפי שתי החזיתות העיקריות (עזה ולבנון) עבורן פותחו בארבע השנים האחרונות, והכללתן בהוראה המחייבת ידיעת ספרות מקצועית והחזקתה. פרסום זה חדש יחסית, ונמצא בתהליך הסדרה והטמעה. לכן, הכללתו בהוראת "ילקוט הספרים" של זרוע היבשה היא אבן דרך נוספת בהטמעת סוג זה של מסמך יסוד צבאי.

 

המלצות לצה"ל

מאחר שהתורות הבסיסיות והתחומיות משתנות בקצב איטי (אם בכלל), ורוב השינויים שבהן אינו מהותי, הרי שנכון יהיה להוסיף להוראת "ילקוט הספרים" דף ובו עיקרי הדברים המופיעים בהן לפי הדגם האמריקני. הוספת דף המשמש כתעודת זהות בסיסית של התורה הצבאית המסוימת, יכול לסייע רבות בהיכרות ממלאי התפקיד בצה"ל עם התורה, ולהביא לכך שיוכלו להבין כיצד נכון שישתמשו בה לצורך מסוים. מורה הנבוכים, שכוּנה כעת "ילקוט הספרים", יוכל להיות מלא יותר וכזה המסביר בצורה טובה יותר את ההוראות המקצועיות בצה"ל למשרתים בו.

ככל שצה"ל מגביר את ההיבט הבין־זרועי של בניין הכוח והפעלתו, הרי שיש לפעול להגברת ההיכרות של המשרתים עם ההוראות המקצועיות. זרועות ואגפים שבסמכותם לפרסם הוראות מקצועיות ועדיין לא פרסמו "ילקוט ספרים", נכון שיפרסמו וינגישו אותו לכלל המשרתים. "ילקוט הספרים" של זרוע היבשה הוא התקדמות משמעותית בתחום הזה של ראייה רב־זרועית והוא כולל, כאמור, הוראות מקצועיות של חילות, אגפים וזרועות שאינם תחת פיקוד זרוע היבשה אך קשורים באופן ישיר ללוחמת היבשה.  

הערות

 • https://bit.ly/3aX9UhE

 • לדוגמה פרסום ה־ADP: https://bit.ly/2OaLYOF

 • Army Doctrine Publication

 • ילקוט הספרים - תוקף מסמכי היסוד בצה"ל, הוראת אמ"ץ-תוה"ד 3.10, 11 בינואר 2021.

 • הכינוי "ילקוט הספרים המטכ"לי" ניתן, כדי להבדיל במאמר זה בין "ילקוט הספרים" שפרסמה חטיבת תוה"ד ובין זה שפרסמה זרוע היבשה.

 • פרסום המאיר נושא מסוים בתורה הצבאית, אך אינו מחייב.

 • פרסום המציג מידע בנוגע לנושא מסוים, שיכול לתרום להבנת המלחמה ותחומיה לרבות למידה מצבאות זרים.

 • פרסומי מרכז דדו עוסקים במנעד רחב של נושאים המסייעים ללמידה של צה"ל בכללותו ובעיקר לזו של המטכ"ל, ובכך משפרים את היכולת לקבל החלטות בו.

 • קטלוג פרסומי המחלקה להיסטוריה 2020-1948, המחלקה להיסטוריה בצה"ל, אפריל 2020.

 • מסמכי היסוד הביטחוניים, מטכ"ל 10-4, אמ"ץ-תוה"ד, 2018.

 • ילקוט הספרים – ההוראות המקצועיות המחייבות את כוחות היבשה, הוראת זרוע היבשה 05.01.41, 14 בינואר 2021.

 • מסמכי היסוד הצבאיים בזרוע היבשה – מהותם, ייעודם וארגונם, יבשה-9 - זי-1, 2017.

 • תא"ל יעקב בנג'ו וסא"ל (מיל') ד"ר דותן דרוק, "לוחמות וטכניקות מותאמות חזית", מערכות 477 (אפריל 2018), עמ' 73-70; מסמכי היסוד הביטחוניים, מטכ"ל 10-4, אמ"ץ-תוה"ד, 2018, עמ' 134-133.