מצביאות - מנהיגות צבאית בדרג העליון

אבי אלטמן, פסיכולוג ארגוני, חוקר במרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית21.10.2011

מתוך כתבים של
מצביאים ועל מצביאים
בתקופות היסטוריות
שונות בוחן המאמר מהם
תפקידי המצביא ובמה
הם שונים מתפקידיו של
מפקד שאינו מצביא