מהות ושינוי בתופעת המלחמה

ד"ר יעל ברהמס, חוקרת במרכז דדו21.12.2010

על פי אחת הגישות בחקר המלחמות, למלחמה - בדומה לתופעות הטבעיות
בעולם - יש מהות, דהיינו, יש לה מאפיינים שהכרחיים לקיומה, והמאפיינים
האלה הם נצחיים ובלתי משתנים. אולם על פי גישה מנוגדת, תופעת המלחמה
נעדרת מהות קבועה, דהיינו, שום מאפיין של המלחמה אינו הכרחי לקיומה
ואינו נצחי ובלתי משתנה. הסוגיה הזאת מרתקת, אבל מקבלי ההחלטות צריכים
לשאול את עצמם שאלות שונות לגמרי