GIS הוא הרבה יותר ממפה

סא”ל מאיר ענתר, מפקד יחידת הנדסה באופק21.12.2021

מערכות מידע גיאוגרפיות - GIS - הן אמצעי מתקדם
לשילוב שפע של מידע מכל הסוגים על מפות. שימוש
נכון בהן מייעל מאוד את העבודה של חברות מסחריות
ושל צבאות בשל הזמינות של מידע רלוונטי לכל
משתמשי הקצה. עם זאת שילובן של המערכות האלה
חייב להיעשות בחוכמה וברגישות שכן הוא מאיים על
מעמדם של בכירים בארגונים ששאבו עד כה את
עוצמתם מכך שהיה להם מונופול על המידע