התנגדות רגשית למלחמה מעולם לא מנעה מלחמות, ומעצם טבעה אין להניח שתוכל לבלמן לאורך ימים [...] צריך להבין לא רק את הגורמים למלחמות, אלא גם את תורת ניהול המלחמה. הבנה זו תושג אל ורק על־ידי חקירת המלחמה ברוח מדעית צרופה, בלי כל דעה מוקדמת לגבי הצבא, בין חיובית ובין שלילית". דברים אלה של לידל־הארט מביעים נאמנה את הגותו של המבחר ביצירה החשובה שלפנינו.

בספר יש ביטוי לתהליך התגבשותה של משנתו הצבאית של לידל־הארט בעשרים השנים שבין מלחמות העולם הראשונה והשנייה. מרוכזות בו תפיסותיו של המחבר באשר למהות המלחמה וסיבותיה, וכן ראייתו את הדרך הנכונה לנהל את המלחמה בעידן החדש, המתאפיין במיכון ובעוצמת אש ההולכים וגדלים.

מחשבות על המלחמה/ב.ה.לידל הארט/ 1989, 438 עמודים

מחשבות על המלחמה/ב.ה.לידל הארט/ 1989, 438 עמודים